Монгол англи хураангуй толь

Монгол англи хураангуй толь

Regular price
$15.00
Sale price
$15.00

Толийг бүтээхдээ англи хэл эхлэн суралцагчид, өргөн олон нийтэд зайлшгүй хэрэглэгддэг англи хэлний 7000 орчим үгсийг сонгон авч монгол утгыг дүйцүүлэн хадсаны гадна монгол эхээ дахин дэслэж, зарим толь бичгүүдтэй оноолт сонголтыг тулган нягтлахын зэрэгцээ ихэнх толь бичгүүдэд орхигдсон, монгол хэлэнд шинээр орж ирж байгаа чухал хэрэгцээт үгсийг нэмэн оруулжээ.