Гэрээ

Гэрээ

Regular price
Sold out
Sale price
$30.00

Хэрэв та АНУ-д бизнес эрхэлдэг эсвэл эрхлэхээр өөрийгөө бэлдэж байгаа бол Америкийн гэрээний эрх зүйн суурь ойлголтуудтай танилцсан байх хэрэгтэй.

Өдөр тутмын амьдралд бидэнд анзаарагддаггүй гэрээний аливаа харилцаа үүсч, дуусгавар болж байдаг.

Энэхүү гарын авлагад Америкийн Нэгдсэн Улсын болон Олон Улсын Худалдааны гэрээний тайлбарууд эх хэл дээр тайлбарлан оруулсан байгаа.
Гэрээний загварууд нь Англи хэл дээр бичигдсэн нь тэндээс гэрээний загвар ямар байдгыг харах бас өөрт хэрэгтэй гэрээний нөхцөлүүдийг ашиглах боломжтой.

Гарын авлагад гэрээний ойлголт, загвар гэрээнээс гадна гэрээн дэх гарын үсэг, шүүхэд хэрхэн гомдол гаргах ойлголт, хөөн хэлэлцэх хугацаа, шүүхийн бус журмаар гэрээний маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтойг тайлбарлаж, албан бичиг боловсруулах, албан бичгийн заавар зэргийг тус тус бүлэг болгон оруулж өгсөнөөрөө хуулийн тодорхой түвшний цогц мэдлэгийг бага ч гэсэн олгохыг зорьжээ.